Kagyz pulpa zawody

Paper Pulp Plant Pots

Gysga düşündiriş:

Pulpa galyplarymyz CNC maşyn, EDM, sim kesmek we ş.m. ýaly takyk maşynlar bilen işlenýär.Şeýlelik bilen, pulpa galyplarymyz bilen ajaýyp galypdan ýasalan pulpa önümlerini alyp bilersiňiz.Şeýle hem galyplary üýtgedip dürli önüm öndürip bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pulpa kagyz küýzesi
Model Topokarky diametri (mm) Aşaky diametri (mm) Boýy (mm) Agramy (g)
PP80C 80 50 80 11 ± 0.5

1.4 Inç bagynyň gögerýän çagalar bagy, ösümlik etiketkalary bilen ekiş üçin adaty torf küýzeleri ösümlik başlangyçlary

2.25 / 50PCS Ekologiýa taýdan arassa biodegrasiýa edilip bilinýän ösümlik tohum ekiş başlangyçlary çüýşelerHerb tohum nahalhanalary bag gülleri üçin ekiş gurallary

3.Biodegradable Planter Pot

4.2020 lomaý lomaý Biodegrirlenip bilinýän pulpa gaplary Gök önümler üçin ekiş kagyzy küýzesi

5. Gury basylan sary kagyz pulpasy Ekologiýa taýdan arassa biodegrasiýa goldawy gönüden-göni jaýlamak we bezeg zawody

6. kagyz gülli gül ekýän küýzeler, çagalar bagy, ekiş gazany

7.Eko-dostlukly Biodegradable bag küýzesi / torf gül küýzesi / kagyz pulpa ekýän toplum

Biziň hyzmatymyz

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz bilen baglanyşykly soragyňyza 12 sagadyň dowamynda jogap berler.Öwredilen we tejribeli satuw topary ähli soraglaryňyza iňlis dilinde jogap berer.
OEM hyzmatlary elýeterli, önümleriňize we bukjanyňyza logotipiňizi, kompaniýa maglumatlaryňyzy we ş.m. çap etmegiňize kömek edip bileris.Bazaryňyzy goramak, dizaýn ideýalary we ähli şahsy maglumatlaryňyz.Sargytlaryňyz üçin howa ýa-da deňiz arkaly eltip bermek.

Aýratynlyklary

Pe torf ýok

② ýeňil we elýeterli

③ Daşky gurşawy goramak

Raw Çig mal gaýtadan işlenýän gasynlanan kagyz

Ost Zaýalanýan kompost gaýtadan işlemek

Use Ulanmak üçin ygtybarly, ýiti gyralary ýok

Nurs Çaga ýetişdirmek we köküne zeper ýetirmezden göçürmek üçin amatly

Less az ýer tutýar, sebäbi üstüni basyp bolýar

Ekologiýa taýdan amatly material: sagdyn nahallar üçin 100% tebigy we biodürlülýän organiki torf küýzeleri.Ösmegiň ekologiýa taýdan dostlukly usuly!Aýratynlyklary: öz-özüne siňdirýän, dem alýan, biodegrirlenip bilinýän, nahal üçin amatly torf küýzeleri, Diňe nahallary çykarmazdan tutuş gazany oturtyň.Tohumlar we başlangyçlar üçin amatly: 4 dýuým tegelek torf küýzesi gül, otlar, gök önümler, rawaraglar, asylan ösümlikler, nahallar we ş.m. ekmek üçin amatly.Transplantasiýa zarbasynyň öňüni alyň: nahal nahallaryny oturtmak, kök topy bilen bir bolmak we howa hereketini ýokarlandyrmak bilen, bu başlangyç torf küýzeleri kök aýlanyşyna ýa-da zyýany bolmazdan ösümlikleri göçürmek üçin ajaýyp.

Öňdebaryjy enjamlar, talaplaryňyza görä alýumin galyndy, mis / bürünç galyp we rezin galyp bilen üpjün edýär.

Sorag-jogap

1.Q: Logotipimizi ýa-da kompaniýanyň adyny çap edip bilersiňizmi?

J: Hawa, logotipiňizi ýa-da kompaniýanyň adyny önümlerde çap edip bileris.

2.Q: Biziň üçin dizaýn edip bilersiňizmi?

Hawa, hünärmen dizaýnerimiz bar, size mugt dizaýn hödürleýäris.

3.Q: Sitirlemekde bize haýsy aýratynlyklar gerek?

J: Önümçiligiň ululygynyň jikme-jikliklerini, inini, galyňlygyny, reňkini getirip bileris.çap etmegiň usuly mukdary we ş.m.

4.Q: Mysal almak mümkinmi?

J: Mugt nusgalar berýäris, ýöne müşderiler eltip bermek üçin tölemeli.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • ÖNÜMLER KATEGORLARY