Uly git ýa-da öýe git

Şu ýylyň ilkinji iki aýynda Hytaýyň ykdysadyýeti täze koronawirusa jogap hökmünde ýapylmaga mejbur boldy, netijede senagat önümçiliginde, sarp edilişinde we maýa goýumlarynda umumy gysyş boldy.Pekin, Şanhaý, guangdong, jiangsu we zhejiang sebitleri muňa agyr ykdysady zarba berdi.Bilşiňiz ýaly bu bäş welaýat we şäher Hytaýyň ykdysadyýetiniň sütünidir.Statisticserli statistika býurosy tarapyndan ýaýradylan maglumatlaryň resmi göterim ýokarlanmagyna ýa-da azalmagyna görä, şu ýylyň ilkinji iki aýynda sarp ediş harytlarynyň umumy bölek satuwy geçen ýyl bilen deňeşdirilende 20.5 göterim azaldy.Şol döwürdäki sanlar Pekinde 17,9 göterim, Şanhaýda 20,3 göterim, guangdongda 17,8 göterim, jiangsuda 22,7 göterim we zhejiangda 18,0 göterim boldy.Ykdysadyýet Bäş güýçli welaýat we şäher şeýle-de bolsa, ýumurtganyň aşagyna höwürtge guýuň?Birdenkä ýüze çykan covid-19 wirusy, gül pudagyna, esasanam gül pudagyna agyr zarba urdy.Gül materiallarynyň, maddy-tehniki üpjünçiligiň we beýleki faktorlaryň çäklendirilmegi sebäpli, gül dükanlarynyň işewürlik festiwalynyň iň ýokary derejesi bolan fewral aýynda hatda 90% azaldy.

Epidemiýanyň bütin dünýäde ýaýramagy bilen Gollandiýanyň gül senagaty agyr kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar.“Gollandiýa indi iki aý mundan ozalky zatlarymyzy gaýtalaýar.Gül senagaty, bazaryň barometri ýaly, agyryny ilkinji bolup duýup biler.Adamlar zerur zatlary satyn almak üçin supermarkete ylgadylar we güller barrel tarapyndan zyňyldy we ýok edildi.Bu ýürekgysgynçdy. ”Gu ýançun aýtdy.Gollandiýaly gül bilen meşgullanýanlar üçin pudagyň beýle agyr urgyny hiç wagt görmediler.Fransuz supermarketleri indi gül satmaýarlar we Iňlis logistika ulgamy ýapylýar, Hytaý bazarynyň adaty saglyga gaýdyp gelmegi Europeewropanyň gül senagaty üçin iň uly kömek bolup biler.Krizisiň öňünde kynçylyklary bilelikde bilelikde birek-birege kömek etmeli.Gu chançun epidemiýanyň kyn, ýöne synag soragydygyna hemmeler rasional pikirlenmegi bes etsin diýip hasaplaýar.Güller adamlara gowy we bagtly getirip biler, azajyk gül adamy herekete getirmek üçin ýeterlikdir, gül adamlarynyň ýapyşmagyna we tagalla etmegine mynasypdyr.Gül adamlar elmydama optimistik garaýyş saklasalar, pudagyň bahary geler.


Iş wagty: Iýun-11-2020