Gowy hilli adaty ölçeg Plastiki bir gezek ulanylýan Biohazard lukmançylyk galyndylary sumkasy

Good quality custom size Plastic Disposable Biohazard Medical Waste Bag

Gysga düşündiriş:


 • Senagat taýdan peýdalanmak:Zibil
 • Hususy sargyt:Kabul et
 • Aýratynlyk:Bir gezek ulanylýan, Howpsuzlyk
 • Mysal:Mugt elýeterli
 • Material:HDPE ýa-da LDPE
 • OEM:Kabul et
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Lukmançylyk galyndy haltalarynyň dürli aýratynlyklaryny öndürijiler
  PE galyňlaşdyrylan sary galyndy haltalary göçme bir gezek ulanylýan lukmançylyk
  Plastmassa biohazard zibil medisina galyndylaryny taşlaň
  Waterörite suw geçirmeýän lukmançylyk galyndylaryny gaplamak biohazard haltalary
  Omörite agyr bir gezek ulanylýan plastik lukmançylyk galyndylary sumkasy
  Biohazard lukmançylyk galyndylary
  Lukmançylyk galyndylary üçin biohazard haltalary
  Keselhanalarda ulanylýan zibil torbalary, lukmançylyk galyndylary
  Heavy Duty Biodegradable biohazard haltalary, hassahananyň galyndy haltalary
  Biohazard plastik galyndylar sumkasy Hytaý Ziplok Biohazard lukmançylyk nusgalary sumkasy
  Müşderiniň ölçegi Göçme agyr ýük Sary HDPE Plastiki lukmançylyk zibil çüýşesi
  Keselhananyň galyndylary üçin biohazard galyndylary
  Zawodyň göni satuw hassahanasynyň laboratoriýasy Lukmançylyk zibil torbalary PE Plastiki biohazard galyndy haltalary
  polietilen gyzyl lukmançylyk galyndylary ýokanç haltalar
  Keselhana üçin gyzyl ýokanç lukmançylyk galyndylary biohazard sumkasy
  sary HDPE lukmançylyk galyndylary, hassahanada ulanylýar

  Önümiň ady

  biohazard nusga sumkasy

  Material

  LDPE HDPE

  Torba stili

  Isleg hökmünde düzülip bilner

  Galyňlyk

  0.035mm-0,15mm-den (1,5-6 mil)

  Hususy sargyt

  Kabul et.Reňk / Ölçeg / Çap etmek / Logotip / Gaplamak we ş.m.

  Senagat taýdan ulanmak

  Keselhanalar, laboratoriýalar, klinikalar we ş.m.

  Çap etmek

  Agyrlyk çap etmek

  Gaplamak

  Içki plastik halta, kartonlar / gutular, plastik paletler, gaplar

  MOQ

  200000 sany

  Aýratynlyk

  · Dürli ýokary hilli we daşky gurşawa arassa material kombinasiýalary
  · Köp sanly çap etmegiň görnüşleri
  · Açyk we düşnükli we daşky gurşawa arassa çap etmek
  · Güýçli çekmek we ýyrtmak
  · Keselhanada we derman önümçiliginde we ş.m.

  Standard

  · Material PP garşylygy 135 for üçin ýokary temperatura
  · Material HDPE garşylyk125 for ýokary temperatura
  · Material LDPE121C for üçin ýokary temperatura garşylyk

  Gaplamak

  1. Dürli ululykdaky haltalarda dürli karton guty ululyklary we gaplaýyş usullary bolar
  2. Torbalary goramak üçin iň kyn daşarky karton
  3. Torbalary arassa saklamak üçin kartonda PP sumkasy
  4. Müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda özleşdirilip bilner

  Eltip bermek

  1. DHL, UPS, FedEx, EMS we ş.m. arkaly howa iberilmegi
  2. Okeanyň iberilmegi
  3. Müşderiniň aýratyn talaplaryna görä.

  Önümçilik işi

  Resin importy → Ekstruziýa → Çap etmek → Öwürmek → Hil barlagy → Gaplamak we saklamak → ippingüklemek

  Sorag-jogap

  1. Öndüriji?

  Hawa, köp ýyllyk önümçilik tejribesi bolan zawod.Zawodymyz Hytaýyň Hebei welaýatynda ýerleşýär.

  2. Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Doly enjamlaşdyrylan çaphana tehnologiýasy
  2. Wagtynda eltip bermek
  3. Hil kepilligi
  4. Gowy hyzmatlar

  3. Mysal hakda?

  Mugt nusgany berip bileris.Emma degişli iberiş töleglerini tölemeli bolarsyňyz.

  4. Hiline nädip göz ýetirmeli?

  Sargydy tassyklamazdan ozal hilini barlamak üçin size nusga ibereris.Köpçülikleýin önümçiligiň öň ýanynda bolsa, gaýtadan barlamak üçin nusgany size ibereris.

  5. Näme eltýär?

  Adaty gowşuryş wagtymyz 15 günden gowrak.Sargydyňyzy has çalt iteklemek isleseňiz, gowşuryş wagtyny tassyklamak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Eltip bermegiň wagtyna göz ýetirmek üçin elimizden gelenini ederis.

  6. Sitata almak üçin haýsy maglumatlary berýärin?

  1. Material;
  2. Ölçegi;
  3. Galyňlyk;
  4. Reňk we çap etmek;
  5. Torbanyň görnüşi.

  7. Söwda önümleri we töleg näme?

  FOB.30% goýum, B / L nusgasy bilen galyndy.

  8. Hyzmatdan soňky ýagdaýyňyz barada näme aýdyp bilersiňiz?

  Müşderilerimizi emele getirýän islendik şikaýatlar üçin jogapkärçilik çekeris we müşderilere duş gelýän islendik meseläni çözmäge kömek etmek isleýäris.

  Plastiki halta gyşarmak duýduryşy

  1. Reňk reňkini çap etmek, reňk duýgur müşderiler ýaly belli bir gyşarnyksyz bolar, öňünden bellik ediň, aýdyň habarlaşyň.
  2. Ulanyş galyndylary, çap etmek, sumka ýasamak we beýleki tehnologiki ýitgiler sebäpli önümiň hakyky mukdaryna görä önümiň hakyky mukdary we şertnamanyň mukdary goşmaça ýa-da minus 10% bolýar.
  3. Doly plastinka çap edilen bolsa, uly aralyk bolmasa, belli bir aralyga degişli bölekleýin syzýan ak tegmiller bolup biler.
  4. Flanes, urmak, süýşürmek we beýleki yzygiderli işlemek, plastmassanyň has ýumşak tebigaty sebäpli bölekleýin süýşme bolar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • ÖNÜMLER KATEGORLARY